Logo pandtekening wit

Godsdienstonderwijs in Papendrecht 1960

In februari 1960 verzoekt de gemeenteraad aan de kerkenraad van de Hervormde Gemeente in Papendrecht om godsdienstonderwijs te geven op de openbare lagere scholen in Papendrecht. Het initiatief tot dit verzoek is genomen door de socialistische fractie.

Godsdienst­onderwijs

De kerkenraad geeft echter als antwoord dat men geen aanleiding kan vinden om dit verzoek in te willigen. Ouders die godsdienstonderwijs willen voor hun kinderen, hebben hier voldoende gelegenheid in Papendrecht, zo vindt de kerkenraad. Er zijn bijvoorbeeld vier bijzondere scholen waar dagelijks godsdienstonderwijs gegeven wordt en waar het gehele onderwijs in teken staat de kinderen te leren hoe als christen te leven in de maatschappij. Daarbij zijn er ook nog zondagsscholen. De kerkenraad is van mening dat christenouders wel weten welke school zij op grond van hun doopbelofte moeten kiezen voor hun kind.

Met 9 tegen 4 stemmen aanvaardt de gemeenteraad van Papendrecht een socialistische motie, waarin het besluit van de kerkenraad teleurstellend wordt genoemd. De tegenstemmers zijn van mening dat iedereen die zijn kind laat dopen verplicht is zijn/haar kind naar bijzonder onderwijs te sturen. Stuurt men het kind toch naar een openbare school, kun je niet van een kerkenraad verlangen dat deze het kind alsnog godsdienstonderwijs op die school geeft.

Verbazing in Hervormde kringen

Het besluit wekt in Hervormde kring grote verbazing op. Het gaat in tegen de taak die de kerken – en dus ook de Hervormde kerken- zichzelf hebben gesteld, namelijk: de verspreiding van Gods Woord. De Generale Synode publiceerde het volgende over de taak van de kerk: ‘Evenmin als zij de mede verantwoordelijkheid kan en mag afwijzen voor de bijzondere scholen, kan en mag zij zich niet onttrekken aan haar medeverantwoordelijkheid voor de openbare scholen.’

Dit maakt het besluit van de kerkenraad een persoonlijk besluit. Het accentueert de onverzoenlijke houding die men in kerkelijke kringen in Papendrecht heeft ten opzichte van de openbare scholen.

Christelijke Technische School

Kort na deze verwikkelingen ontvangt de gemeenteraad van Papendrecht het verzoek van de Stichting Nijverheidsonderwijs West Alblasserwaard tot de oprichting van een Christelijke Technische School. Met 7 tegen 6 stemmen wordt dit verzoek afgewezen, terwijl in dezelfde vergadering een motie aangenomen wordt dat de oprichting van een Openbare Technische School bepleit.

Uiteraard is de Stichting het hier niet mee eens en benoemt het besluit en de motie in strijd met de realiteit. Ze zijn van mening dat er alle reden is om in Papendrecht een christelijke technische school op te richten. Al is het alleen al om het feit dat de school elk jaar op tenminste 100 nieuwe leerlingen kan richten. Daarnaast voeren zij als redenen aan dat er voldoende openbare technische scholen in de omgeving zijn, maar slechts één Christelijke Technische School die geografisch nagenoeg onbereikbaar is voor leerlingen uit de Alblasserwaard.

Strijd

Of de gemeenteraad nu de kerkenraad een hak probeerde te zetten vanwege het afwijzende besluit over godsdienstonderwijs op openbare scholen, zullen we nooit weten. Het heeft veel strijd gekost, maar uiteindelijk is de Christelijke Technische School er gekomen in Papendrecht.

Dit stuk is oorspronkelijk geschreven door Bram Boerman en door ons herschreven.